Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 7
  • Số lượt truy cập: 20333533
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU


MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐẤU THẦU

I. KHÁI NIỆM VỀ ĐẤU THẦU

1.1. Các quan niệm về đấu thầu

1.2. Phân biệt đấu thầu với đấu giá

1.3. Các thuật ngữ về đấu thầu

1.4. Các chủ thể tham gia đấu thầu

II. MỤC TIÊU CỦA PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU

III. HỆ THỐNG PHÁP LÝ VỀ ĐẤU THẦU HIỆN HÀNH  

IV. HỌAT ĐỘNG ĐẤU THẦU TRONG CHU KỲ DỰ ÁN

V. CÁC QUY ĐỊNH CƠ BẢN CỦA LUẬT ĐẤU THẦU

5.1. Phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu

5.2. Quy định áp dụng Luật Đấu thầu

5.3. Đăng tải thông tin trong đấu thầu

5.4. Chuyên nghiệp hóa hoạt động đấu thầu

5.5. Điều kiện tham gia đấu thầu

5.6. Tư­ cách hợp lệ của nhà thầu 

5.7. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

5.8. Mười chín hành vi bị cấm

5.9. Điều kiện đấu thầu quốc tế

5.10. Ưu đãi trong đấu thầu quốc tế và đồng tiền dự thầu

5.11. Ngôn ngữ và Chi phí trong đấu thầu

5.12. Điều kiện phát hành Hồ sơ mời thầu

5.13. Bảo đảm dự thầu

5.14. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

5.15. Ph­ương pháp đánh giá Hồ sơ dự thầu

5.16. Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu

5.17. Hủy đấu thầu, đền bù chi phí lọai bỏ Hồ sơ dự thầu

5.18. Quy định về thời gian trong đấu thầu

CHƯƠNG 2. PH­ƯƠNG PHÁP ĐẤU THẦU

I. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1.1. Khái niệm về hình thức lựa chọn nhà thầu

1.2. Hình thức lựa chọn nhà thầu

II. PHƯ­ƠNG THỨC ĐẤU THẦU

2.1. Phư­ơng thức đấu thầu 1 túi hồ sơ

2.2. Ph­ương thức đấu thầu 2 túi hồ sơ

2.3. Phư­ơng thức đấu thầu 2 giai đoạn

III. QUY TRÌNH ĐẤU THẦU T­Ư VẤN

3.1. Chuẩn bị đấu thầu

3.2. Tổ chức đấu thầu

3.3. Đánh giá Hồ sơ dự thầu

3.4. Thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu

3.5. Thông báo kết quả đấu thầu

3.6. Thư­ơng thảo, hoàn thiện hợp đồng

3.7. Ký hợp đồng

IV. QUY TRÌNH ĐẤU THẦU MSHH, XL

4.1. Chuẩn bị đấu thầu

4.2. Tổ chức đấu thầu

4.3. Đánh giá Hồ sơ dự thầu

4.4. Thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu

4.5. Thông báo kết quả đấu thầu

4.6. Th­ương thảo, hoàn thiện hợp đồng

4.7. Ký hợp đồng

PHỤ LỤC: TRÌNH TỰ ĐẤU THẦU

CHƯƠNG 3. KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

I. NGUYÊN TẮC LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

II. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

1. Tên gói thầu

2. Giá gói thầu

3. Nguồn vốn

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu

5. Thời gian lựa chọn nhà thầu

6. Hình thức hợp đồng

7. Thời gian thực hiện hợp đồng

IV. TRÌNH - THẨM ĐỊNH - PHÊ DUYỆT

1. Trách nhiệm trình duyệt

2. Hồ sơ trình duyệt

3. Thẩm định kế hoạnh đấu thầu

4. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu

V. LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ GÓI THẦU TRONG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

1. Lập và phê duyệt kế hoạch đấu thầu

2. Nội dung kế hoạch đấu thầu

3. Xác định giá gói thầu

CHƯƠNG 4. SƠ TUYỂN NHÀ THẦU

I. PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ CƠ QUAN THỰC HIỆN

1.1. Phạm vi áp dụng

1.2. Cơ quan  chuẩn bị và quyết định

II. QUY TRÌNH SƠ TUYỂN NHÀ THẦU

2.1. Lập và phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển

2.2. Thông báo và phát hành Hồ sơ mời sơ tuyển

2.3. Tiếp nhận và quản lý Hồ sơ dự sơ tuyển

2.4. Đánh giá Hồ sơ dự sơ tuyển

2.5. Trình và phê duyệt kết quả sơ tuyển

2.6. Thông báo kết quả sơ tuyển

III. MẪU HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN

Phần thứ nhất: Yêu cầu về thủ tục sơ tuyển

Chương I.  Chỉ dẫn đối với nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu sơ tuyển

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển

Chương IV. Biểu mẫu dự sơ tuyển

Phần thứ hai: Yêu cầu về công trình xây lắp

Chương V. Tóm tắt các yêu cầu về công trình xây lắp

CHƯƠNG 5. ĐẤU THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP

I. QUY TRÌNH ĐẤU THẦU MSHH, XL

Bước 1. Chuẩn bị đấu thầu

Bước 2. Tổ chức đấu thầu

Bước 3. Đánh giá Hồ sơ dự thầu

Bư­ớc 4. Thẩm định, phê duyệt

B­ước 5. Thông báo kết quả đấu thầu

Bư­ớc 6. Thư­ơng thảo, hoàn thiện Hợp đồng

B­ước 7. Ký hợp đồng

II. MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MSHH

Phần thứ nhất: Yêu cầu về thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn đối với nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Phần thứ hai: Yêu cầu về cung cấp

Chương V. Phạm vi cung cấp

Chương VI. Tiến độ cung cấp

Chương VII. Yêu cầu về mặt kỹ thuật

Phần thứ ba: Yêu cầu về hợp đồng

Chương VIII. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương  IX. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương X. Mẫu hợp đồng

III. MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP

Phần thứ nhất: Yêu cầu về thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn đối với nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Phần thứ hai: Yêu cầu về xây lắp

Chương V. Giới thiệu dự án và gói thầu

Chương VI. Bảng tiên lượng

Chương VII. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Chương VIII. Yêu cầu về mặt kỹ thuật

Chương IX. Các bản vẽ

Phần thứ ba: Yêu cầu về hợp đồng

Chương X. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương XI. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương XII. Mẫu hợp đồng                                   

CHƯƠNG 6. ĐẤU THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

I. QUY TRÌNH ĐẤU THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

Bước 1. Chuẩn bị đấu thầu

Bước 2. Tổ chức đấu thầu

Bước 3. Đánh giá HSDT

Bước 4: Thẩm định, phê duyệt

B­ước 5: Thông báo kết quả đấu thầu

Bư­ớc 6: Thương thảo, hoàn thiện HĐ

B­ước 7: Ký hợp đồng

II. MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

Phần thứ nhất: Yêu cầu về thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn đối với nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá

Phần thứ hai: Mẫu đề xuất kỹ thuật

Phần thứ ba: Mẫu đề xuất tài chính

Phần thứ tư: Điều khỏan tham chiếu

Phần thứ năm: Yêu cầu về hợp đồng

Chương IV. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương V.  Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VI.  Mẫu về hợp đồng

CHƯƠNG 7. QUY TRÌNH LỰA CHỌN KHÁC

I. QUY TRÌNH CHỈ ĐỊNH THẦU THÔNG THƯỜNG

1) Lập và phát hành Hồ sơ yêu cầu

2) Đánh giá, đàm phán Hồ sơ đề xuất

3) Trình duyệt, thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu

4) Thương thảo, hoàn thiện và ký kết Hợp đồng

II. QUY TRÌNH CHỈ ĐỊNH THẦU GÓI THẦU <150 TR.Đ

1) Lập và gửi dự thảo Hợp đồng cho nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu

2) Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu xem xét dự thảo Hợp đồng

3) Bên mời thầu và nhà thầu thương thảo về dự thảo Hợp đồng

4) Bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả chỉ định thầu 

5) Chủ đầu tư và nhà thầu được chỉ định thầu ký kết Hợp đồng

III. QUY TRÌNH MUA SẮM TRỰC TIẾP

1) Lập và phát hành Hồ sơ yêu cầu

2) Chuẩn bị và nộp Hồ sơ đề xuất

3) Đánh giá Hồ sơ đề xuât và đàm phán với nhà thầu

4) Trình duyệt, thẩm định và phê duyệt Kết quả mua sắm trực tiếp

5) Ký kết Hợp đồng

IV. QUY TRÌNH CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

1) Lập và phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng

2) Chuẩn bị và nộp báo giá, tiếp nhận và quản lý các báo giá

3) Đánh giá các báo giá

4) Phê duyệt kết quả chào hàng

5) Thương thảo, hòan thiện hợp đồng

6) Ký hợp đồng

V. QUY TRÌNH ĐẤU THẦU GÓI THẦU < 3 TỶ.Đ

1) Lập Hồ sơ mời thầu

2) Mời thầu và phát hành Hồ sơ mời thầu

3) Chuẩn bị và nộp Hồ sơ dự thầu

4) Đánh giá các Hồ sơ dự thầu

5) Trình duyệt, thẩm định và phê duyệt Kết quả đấu thầu

6) Ký hợp đồng

CHƯƠNG 8. HỢP ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

II. CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG VÀ HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

2.1. Theo tính chất, loại công việc trong hoạt động xây dựng

2.2. Theo mối quan hệ quản lý hợp đồng xây dựng

2.3. Hình thức ký hợp đồng

III. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

IV. THÀNH PHẦN VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

V. XÁC ĐỊNH GIÁ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

5.1. Cơ sở xác định giá hợp đồng xây dựng

5.2. Hình thức giá hợp đồng xây dựng

5.3. Phương thức xác định giá các loại hợp đồng xây dựng

VI. ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG VÀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

VII. TẠM ỨNG, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

VIII. GIÁM SÁT, NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

IX. QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

9.1. Quản lý chất lượng

9.2. Quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng

9.3. Quản lý khối lượng thi công xây dựng

9.4. Quản lý an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ

9.5. Quản lý thay đổi và điều chỉnh hợp đồng

9.6. Quản lý các nội dung khác của hợp đồng

CHƯƠNG 9. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

I. QUẢN LÝ NHÀ N­ƯỚC VỀ  ĐẤU THẦU

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG ĐẤU THẦU

2.1. Ng­ười có thẩm quyền

2.2. Chủ đầu tư­

2.3. Bên mời thầu

2.4. Tổ chuyên gia đấu thầu

2.5. Nhà thầu

2.6. Cơ quan, tổ chức thẩm định

III. PHÂN CẤP TRONG ĐẤU THẦU

3.1. Phê duyệt trong đấu thầu

3.2. Thẩm định trong đấu thầu

IV. GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ TRONG ĐẤU THẦU

4.1. Điều kiện, nội dung và trách nhiệm giải quyết kiến nghị

4.2. Quy trình giải quyết kiến nghị

V. XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU

5.1. Nguyên tắc xử lý vi phạm

5.2. Thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

5.3. Hình thức xử phạt

5.4. Hình thức cấm tham gia hoạt động đấu thầu

VI. TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU

6.1. Tình huống trong đấu thầu

6.2. Xử lý tình huống trong đấu thầu

8:41' 14/6/2010