Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 9
  • Số lượt truy cập: 20333513
THUYẾT MINH VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI

 


A. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC PHÒNG BAN VỚI VIỆN
I. VIỆN TRƯỞNG
     Là người đại diện theo pháp luật của công ty được sự uỷ quyền nhiệm vụ, quyền hạn cần thiết để thi hành mọi họat động của VIỆN và chịu trách nhiệm trước các thành viên.Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình phù hợp với nhiệm vụ của VIỆN, các nội quy, quy chế nội bộ của Viện trên cơ sở tuân thủ pháp luật. Các bộ phận giúp việc cho Viện trưởng
+ Phòng tổ chức hành chính
+ Phòng tài chính kế toán
+ Phòng kế hoạch kỹ thuật
+ Phòng phó Viện trưởng
1. Phó VIỆN TRƯỞNG
    Là người thay mặt Viện trưởng điều hành Viện khi Viện trưởng đi vắng, mọi quyết định đưa ra phải được sự đồng ý của Viện trưởng Viện và chịu trách nhiệm trứơc Viện trưởng về hiệu quả công việc.
2. Phòng kế toán tài vụ 
    Giúp cho VIỆN TRƯỞNG lập kế hoạch khai thác và chu chuyển vốn đáp ứng các nhu cầu sản Kinh doanh của đơn vị. Cụ thể có nhiệm vụ sau:
- Lập kế hoạch vốn tổng thể và chi tiết chi việc cung ứng vốn đối với từng hợp đồng .Đồng thời tổ chức đáp ứng kế hoạch đã đôn đốc VIỆN TRƯỞNG phê duyệt .
- Lập báo cáo tài chính,báo cáo thuế, báo cáo thu chi định kỳ, giúp Viện trưởng điều hành vốn hiệu quả theo điều lệ của VIỆN TRƯỞNG và theo quy định của pháp luật.
3. Phòng kỹ thuật và Tư vấn xây dựng
- Giúp Viện trưởng quản lý về mặt kế hoạch, kỹ thuật trong mọi lĩnh vực của VIỆN. Tham mưu cho Viện trưởng lập kế hoạch, quản lý và báo cáo về mặt kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của VIỆN cụ thể gồm các việc sau:
+ Lập kế hoạch tổng thể chi tiết hoạt động của VIỆN( các hợp đồng kinh tế )
+ Giúp cho Viện trưởng thực hiện các giải pháp kỹ thuật khoa học để đảm bảo thực hiện hợp đồng đạt chất lượng cao, giá thành sản phẩm hạ .
+ Đề ra các giải pháp khai thác khả năng thuận lợi, khắc phục những khó khăn trong lĩnh vực công việc. Đồng thời giám sát việc thực hiện các giải pháp đó .
- Trực tiếp thực hiện việc lập hồ sơ mời thầu tìm hiểu và phát huy những mặt mạnh trong công tác đấu thầu.
- Giúp Viện trưởng kiểm tra và giám sát về mặt kỹ thuật trong các hợp đồng Viện ký kết.
- Báo cáo định kỳ về mặt kỹ thuật của Viện trưởng thì đây là phòng xương cốt của Viện có quyết định đến sự phát triển của Viện. Vì vậy cơ cấu của phòng bao gồm :
+ Tổ tư vấn đấu thầu
+ Tổ kiểm định chất lượng sản phẩm
+ Tổ nghiên cứu và thí nghiệm
+ Tổ khảo sát và giám sát thi công
Tất cả các hoạt động trên hoạt động mang tính độc lập nhưng phục vụ chung cho lợi ích của Viện.
B. MỐI LIÊN HỆ – TỔ CHỨC HIỆN TRƯỜNG
1. Xưởng thiết kế kỹ thuật :
        Bao gồm kỹ sư phụ trách kỹ thuật thi công, cán bộ phòng KHKT Viện, giám sát hiện trường, nhân viên thi công, nhân viên khảo sát, kỹ sư phụ trách kỹ thuật thi công có trách nhiệm theo dõi tình hình kỹ thuật thi công tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp đảm bảo công trình thi công đúng tiến độ đề ra. Báo cáo tình hình kỹ thuật thi công hiện trường về Viện theo định kỳ.
2. Các đội khảo sát và thi công:
       Thực hiện nhiệm vụ do chủ nhiệm công trình giao và chịu trách nhiệm về mặt tổ chức nhân lực, kỹ thuật chất lượng và tiến độ của công trình. Kiểm tra đôn đốc hàng ngày về quy trình thi công đảm bảo đúng thiết kế và chất lượng công trình.

11:24' 31/5/2007

  Các tin khác

CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN DANH    (31/5/2007)

THÔNG TIN CHUNG    (31/5/2007)