Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 2
  • Số lượt truy cập: 20333506
Thông tư số 03/2010/TT-BKH ngày 27/01/2010 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp


Thông tư 03 có hiệu lực từ ngày 15/03/2010, thay thế Quyết định số 937/2008/QĐ-BKH ngày 23/07/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu Hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 03/2010/TT-BKH (Thông tư 03) ngày 27/01/2010 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp.

Theo đó đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ mời sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước và quốc tế. Đối với các gói thầu xây lắp thuộc các dự án sử dụng vốn ODA nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu Hồ sơ mời sơ tuyển ban hành kèm theo Thông tư này hoặc có thể sửa đổi bổ sung một số nội dung theo quy định về đấu thầu trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc thoả thuận quốc tế mà cơ quan. tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam đã ký kết.

Mẫu Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp ban hành kèm theo Thông tư bao gồm những nội dung cơ bản:

- Chỉ dẫn đối với nhà thầu (yêu cầu về thủ tục sơ tuyển, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự sơ tuyển).

- Yêu cầu và xây lắp (tóm tắt các yêu cầu và xây lắp).

Thông tư 03 cũng quy định, khi áp dụng mẫu này, tổ thức, cá nhân lập hồ sơ mời sơ tuyển căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu mà đưa ra các yêu cầu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

9:55' 28/4/2010

  Các tin mới

Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp    (28/4/2010)

Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá    (7/5/2010)

Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09/03/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.    (7/5/2010)

Thông tư số 08/2010/TT-BKH, ngày 21/04/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.    (7/5/2010)

Thông tư số 09/2010/TT-BKH, ngày 21/04/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.    (7/5/2010)

Thông tư 25/2009/TT-BXD hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình    (7/5/2010)

NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2010/NĐ VỀ HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG    (21/5/2010)

Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 05 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu    (28/5/2010)

Quyết định số 995/QĐ-BTC ngày 07/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 46/2010/TT-BTC    (28/5/2010)

Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng    (21/6/2010)