Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 24
  • Số lượt truy cập: 20318623
THÔNG BÁO MỞ LỚP NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ TẠI HÀ NỘI NGÀY 07/03/2016

 


                      

                              VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ 
                               BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI

                            ─────────────────────────

                   Trụ sở: Số 19 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN            Tel: (04) 3557 4531 – 3558 7888

                            E-mail:viennghiencuu@dtb.com.vn                        Fax: (04) 35572406                  
                           Website:
http://www.dtb.com.vn                               

                                                                                                                                              

          Số : 185/GMTT-VNC                                      Hà Nội, ngày 15  tháng  02 năm 2016                                                                                                                                                                                 

 

GIẤY MỜI TẬP TRUNG

V/v: Mở lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành

nhà chung cư & Giám đốc quản lý tòa nhà tại Hà Nội  

 

Kính gửi:  Thủ trưởng đơn vị

           Căn cứ nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở; và thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2011của Bộ Xây dựng quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư;(Các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý vận hành nhà chung cư bắt buộc phải có CN bồi dưỡng kiến thức chuyên môn,  nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư);

           Căn cứ Quyết định số 823/QĐ-BXD ngày 11/09/2012 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.      

            Viện nghiên cứu Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội với sự cộng tác của các Giáo sư, Tiến sĩ và các chuyên gia đầu ngành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Đại học Xây dựng….Quyết định tổ chức khóa học: Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư & Giám đốc quản lý tòa nhà với các nội dung sau:

1. Thời gian học:  Khai giảng 18h00, ngày 07/03/2016

2. Địa điểm học:  VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI

                          Số 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội (Địa chỉ cũ)          
Nay chuyển về: Số 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

3. Kinh phí:  

- Nghiệp vụ Quản lý vận hành nhà chung cư(QLVH)               : 2.500.000 VNĐ/Học viên

- Nghiệp vụ Giám đốc quản lý tòa nhà(GĐ QLTN)                   :  3.000.000 VNĐ/Học viên

 (Bao gồm tài liệu học tập, chứng nhận khóa học, giải khát giữa giờ)

4 Thủ tục nhập học: Học viên nộp 01 bằng tốt nghiệp (ĐH, CĐ, TC) phôtô, 01 CMND phôtô và 02 ảnh 3x4 tại lớp học.

 

Mọi thông tin chi tiết và danh sách đăng ký học viên xin gửi về :

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI

Số 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội (Địa chỉ cũ)
Nay chuyển về: Số 19 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội 

 Email : viennghiencuu@dtb.com.vn

ĐT : (04) 35574531; 3558 7888;  Fax : (04) 35572406  

Tel: 0979 50 9999 - 0989 135 967  

Hãy truy cập Website : WWW.DTB.COM.VN  để biết thông tin các lớp học

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các phòng ban doanh nghiệp;

- Lưu VT, ĐT.

 

 

KT.VIỆN TRƯỞNG

            P.VIỆN TRƯỞNG

 

 

                    

              

 Trần Thu Hằng

 

16:11' 17/4/2013