Tìm kiếm
Hotline
  • 097 950 9999
    0989 135 967

Liên kết
Thống kê
  • Online: 26
  • Số lượt truy cập: 20318540
MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN TOÀN QUỐC


B XÂY DNG

 

Số:  12/2009/TT-BXD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Hà Nội, ngày 24 tháng  6 năm 2009

                                                                          

 

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

________________

 

Tải File bên dưới để đọc toàn bộ Thông tư 12
TT 12.doc

Phô lôc sè 3A

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

 

---------------------

MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 

 

 

Trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ:

 

- Chỉ được nhận và thực hiện các công việc hoạt động xây dựng trong phạm vi cho phép của chứng chỉ này.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và các pháp luật khác có liên quan.

- Không được cho người khác thuê, mượn hoặc sử dụng chứng chỉ này để hành nghề.

- Không tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ này.

- Trình báo khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

 

 

 

 

 

(Trang 4-mặt ngoài )

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 

 

 

 

 

 

 

(Trang 1- mặt ngoàii)

 

 

 

 

Ảnh 3x4 của người được cấp chứng chỉ (đóng dấu nổi của cơ quan cấp chứng chỉ)

 

 

 

 

 

 


Chữ ký của người được cấp chứng chỉ

 

 


Thông tin của người được cấp chứng chỉ:

- Số CMTND (hoặc hộ chiếu): …….………

cấp ngày …/…/…... tại …………………….

- Quốc tịch: ………………………………...

- Trình độ chuyên môn:  …………………...

…………………………..…………………

Số chứng chỉ: KTS-04-00001

 

( Trang 2 - mặt trong )

 

 

SỞ XÂY DỰNG TỈNH/THÀNH PHỐ

 

 


- Cấp cho Ông/Bà: ………………...….….……

- Ngày tháng năm sinh: ……………..……....…

- Địa chỉ thường trú: ………………..………….

……...………………………………..…………

- Được phép hành nghề hoạt động Xây dựng:

1. ……………………………………...………

2. …………………………………..….………

3. ………………………………………………

4. ……………………………………..….……

5. ……………………………………..….……

Chứng chỉ có giá trị trên phạm vi toàn quốc đến ngày: …/…/……

Tỉnh/Thành phố, ngày .../…/……

      GIÁM ĐỐC

                                 (Ký, họ và tên, đóng dấu)

 

 

 

( Trang 3 - mặt trong )

 

Phô lôc sè 3B

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

---------------------

MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 

 

 

Trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ:

 

- Chỉ được nhận và thực hiện các công việc hoạt động xây dựng trong phạm vi cho phép của chứng chỉ này.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và các pháp luật khác có liên quan.

- Không được cho người khác thuê, mượn hoặc sử dụng chứng chỉ này để hành nghề.

- Không tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ này.

- Trình báo khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

 

 

 

 

( Trang 4 - mặt ngoài)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ KỸ SƯ

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 

 

 

 

 

 

 

( Trang 1 - mặt ngoài)

 

 

 

 

Ảnh 3x4 của người được cấp chứng chỉ (đóng dấu nổi của cơ quan cấp chứng chỉ)

 

 

 

 

 

 


Chữ ký của người được cấp chứng chỉ

 

 


Thông tin của người được cấp chứng chỉ:

- Số CMTND (hoặc hộ chiếu): …….………

cấp ngày …/…/…... tại …………………….

- Quốc tịch: ………………………………...

- Trình độ chuyên môn:  …………………...

………………………………………………

Số chứng chỉ: KS-04-00001

 

( Trang 2 - mặt trong )

                                 

 

 

SỞ XÂY DỰNG TỈNH/THÀNH PHỐ

 

 


- Cấp cho Ông/Bà: ………………...….….……

- Ngày tháng năm sinh: ……………..……....…

- Địa chỉ thường trú: ………………..………….

……...………………………………..…………

- Được phép hành nghề hoạt động Xây dựng:

1. ……………………………………...………

2. …………………………………..….………

3. ………………………………………………

4. ……………………………………..….……

5. ……………………………………..….……

Chứng chỉ có giá trị trên phạm vi toàn quốc đến ngày: …/…/……

Tỉnh/Thành phố, ngày .../…/……

      GIÁM ĐỐC

                             (Ký, hä vµ tªn, ®ãng dÊu)

           

 

 

( Trang 3 - mặt trong )

 

 

Phô lôc sè 3C

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

---------------------

MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

 

 

Trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ:

 

- Chỉ được nhận và thực hiện các công việc hoạt động xây dựng trong phạm vi cho phép của chứng chỉ này.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và các pháp luật khác có liên quan.

- Không được cho người khác thuê, mượn hoặc sử dụng chứng chỉ này để hành nghề.

- Không tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ này.

- Trình báo khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

 

 

 

( Trâng 4 - mặt ngoài )

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

CHỨNG CHỈ

hµnh nghÒ gi¸m s¸t

thi c«ng x©y dùng

 

 

 

 

 

( Trang 1 - mặt ngoài)

 

 

 

 

Ảnh 3x4 của người được cấp chứng chỉ (đóng dấu nổi của cơ quan cấp chứng chỉ)

 

 

 

 

 

 


Chữ ký của người được cấp chứng chỉ

 

 


Thông tin của người được cấp chứng chỉ:

- Số CMTND (hoặc hộ chiếu): …….………

cấp ngày …/…/…... tại …………………….

- Quốc tịch: ………………………………...

- Trình độ chuyên môn:  …………………...

………………………………………………

Số chứng chỉ: GS1(2)-04-00001

 

( Trang 2 - mặt trong)

 

 

SỞ XÂY DỰNG TỈNH/THÀNH PHỐ

 

 


- Cấp cho Ông/Bà: ………………...….….……

- Ngày tháng năm sinh: ……………..……....…

- Địa chỉ thường trú: ………………..………….

……...………………………………..…………

- Được phép hành nghề hoạt động Xây dựng:

1. ……………………………………...………

2. …………………………………..….………

3. ………………………………………………

4. ……………………………………..….……

5. ……………………………………..….……

Chứng chỉ có giá trị trên phạm vi toàn quốc đến ngày: …/…/……

Tỉnh/Thành phố, ngày .../…/……

      GIÁM ĐỐC

                          (Ký, hä vµ tªn, ®ãng dÊu)

 

 

 

( Trang 3 - mặt trong )

 

 


* Mẫu chứng chỉ hành nghề của các chuyên gia
- Hành nghề tư vấn giám sát


Mẫu 02
- Hành nghề thiết kế
- Hành nghề Định giá
 

Tư vấn thủ tục xin cấp chứng chỉ liên hệ:

Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội

Trụ sở: 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

Hotline: 0977656600 (Mr. Đông), 0989135967 (Ms. Hằng)

Tell:      04.35574531 / 35577490

Fax:      04.35572406

Email: edu@dtb.com.vn; Website: http://dtb.com.vn

15:10' 10/4/2009